Γρήγορη παράδοση
Υψηλή ποιότητα
Σχόλια
0
Ευέλικτη πληρωμή
Βρείτε μας σε

Όροι και προϋποθέσεις

I. Όροι και ορισμοί:

1.1. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» περιγράφει κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός ατόμου, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με ένα άτομο που έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Ο τρόπος χειρισμού των δεδομένων του Αγοραστή περιγράφεται στη Δήλωση Απορρήτου.
1.2. Ως "εργάσιμη ημέρα" νοείται κάθε ημέρα της εβδομάδας, εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή και τις επίσημες αργίες, οι οποίες κηρύσσονται μη εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.
1.3. Το "ηλεκτρονικό κατάστημα" είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που βρίσκεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.
1.4. «Πωλητής» – UAB "TIMBER CABINS", κωδικός νομικής οντότητας 301694566, διεύθυνση καταστατικής έδρας Stasiūnų km., Kaišiadorių raj., Kiemelių g. 1C, Λιθουανία,, κωδικός καταβολής ΦΠΑ LT100006187411.
1.5. «Αγοραστής/Εσείς» – ένα πρόσωπο που αγοράζει ή παραγγέλνει Αγαθά στο Ηλεκτρονικό κατάστημα ή χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται στο Ηλεκτρονικό κατάστημα.
1.6. Ο όρος «Δήλωση Απορρήτου» – καθορίζει τους σκοπούς, τις πηγές και τις νομικές βάσεις των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται. Καθορίζει επίσης τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τη διαδικασία εφαρμογής τους, καθώς και παρέχει άλλες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.
1.7. «Προϊόντα» – αγαθά που πωλούνται και υπηρεσίες που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
1.8. "Συμφωνία" - η συμφωνία για την αγορά και πώληση αγαθών που συνάπτεται μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή.
1.9. "Κανόνες" - αυτοί είναι κανόνες για αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα.


II. Γενικές διατάξεις
2.1. Οι παρόντες Κανόνες καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του Eshop και τη διαδικασία με την οποία ο Αγοραστής μπορεί να αγοράσει τα Αγαθά που πωλούνται στο Eshop, καθώς και τις προϋποθέσεις σύναψης της Συμφωνίας. Καθορίζουν επίσης τη διαδικασία παράδοσης των αγαθών που αγοράζονται από τον αγοραστή και την παροχή υπηρεσιών, τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες του αγοραστή και του πωλητή και άλλους όρους.
2.2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
2.3. Με την εγγραφή ή την τοποθέτηση παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς εγγραφή, ο αγοραστής επιβεβαιώνει ανεπιφύλακτα ότι είναι δεόντως εξοικειωμένος με τους Κανόνες και τη Δήλωση Απορρήτου και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτούς. Ο αγοραστής δεν επιτρέπεται να προβεί σε παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα εάν δεν είναι εξοικειωμένος με τους Κανόνες και τη Δήλωση Απορρήτου ή δεν συμφωνεί με αυτούς. Σε περιπτώσεις όπου ο Αγοραστής διαφωνεί μερικώς ή πλήρως με το σύνολο ή μέρος των Κανόνων ή/και της Δήλωσης Απορρήτου, δεν πρέπει να καταχωρήσει ή/και να προβεί σε παραγγελία, διαφορετικά θεωρείται ότι ο Αγοραστής αξιολογεί και αποδέχεται τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από την ενέργεια αυτή και συμφωνεί με τους Κανόνες και τη Δήλωση Απορρήτου στο σύνολό τους.
2.4. Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει κανένα κίνδυνο ή ευθύνη και απαλλάσσεται άνευ όρων από αυτό εάν ο Αγοραστής δεν έχει εξοικειωθεί πλήρως ή εν μέρει με τους Κανόνες και τη Δήλωση Απορρήτου, παρόλο που του δόθηκε τέτοια ευκαιρία.
2.5. Ο Πωλητής επιβεβαιώνει ότι είναι υπεύθυνος για την πώληση των Εμπορευμάτων που παραγγέλθηκαν στο Eshop και την ορθή παράδοση των αγορασθέντων Αγαθών, την ποιότητα των Αγαθών, την εκπλήρωση των παραγγελθέντων υπηρεσιών με τις προσπάθειές του ή με τη βοήθεια τρίτων, την ορθή εκπλήρωση των όρων επιστροφής και την εφαρμογή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Πωλητή που προβλέπονται σε νομικές πράξεις.
2.6. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος (αγορά, τρόποι πληρωμής κ.λπ.) ή να ενεργοποιήσει μόνο ορισμένες από αυτές, να περιορίσει την εγγραφή των αγοραστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή τον αριθμό των εγγεγραμμένων αγοραστών. Επιπλέον, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να περιορίσει τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από συγκεκριμένο αγοραστή ή να ακυρώσει την εγγραφή του αγοραστή εάν ο αγοραστής χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα κατά παράβαση αυτών των κανόνων, παρεμβαίνει ή επιχειρεί να βλάψει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του έργου του ηλεκτρονικού καταστήματος ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους νόμους της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.
2.7. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αλλάξει, να διορθώσει ή να συμπληρώσει μονομερώς αυτούς τους Κανόνες. Κατά τις αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο Αγοραστής υπόκειται στους Κανόνες που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας, επομένως συνιστάται στον Αγοραστή να εξοικειωθεί με τους Κανόνες και τη Δήλωση Απορρήτου κάθε φορά που πραγματοποιεί μια αγορά.
2.8. Η Πωλήτρια έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Αγοραστή, αλλά οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις έναντι του Αγοραστή που ανέλαβε πριν από την αναστολή/τερματισμό.


III. Εγγραφή στο EShop

3.1. Δεν απαιτείται εγγραφή κατά την αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αγορές μπορούν να γίνουν: i) τόσο μετά την εγγραφή, ii) όσο και χωρίς εγγραφή, iii) τόσο τηλεφωνικά, iv) όσο και μέσω email. Σε κάθε περίπτωση, ο Αγοραστής μπορεί να υποβάλει παραγγελία μόνο αφού καθορίσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση της παραγγελίας.
3.2. Αγορά με εγγραφή:
3.2.1. Για την εγγραφή στο Eshop, ο Αγοραστής πρέπει να εισάγει τα υποχρεωτικά στοιχεία στο πεδίο εγγραφής στο Eshop, βάσει του οποίου δημιουργείται ο λογαριασμός του Αγοραστή, συνδεδεμένος με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Αγοραστής. Κατά τη σύνδεση με το λογαριασμό του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο αγοραστής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποίησε κατά την αρχική εγγραφή και τον κωδικό πρόσβασης που δημιούργησε.
3.2.2. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να αλλάξει, να συμπληρώσει ή να υποβάλει αίτημα στον Πωλητή να ακυρώσει την εγγραφή του ανά πάσα στιγμή στο λογαριασμό του.
3.2.3. Ο αγοραστής οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία σύνδεσης που δημιούργησε και να μην τα αποκαλύπτει σε τρίτους. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ενέργειες εκτελούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα μετά τη σύνδεση στο λογαριασμό του Αγοραστή. Εάν οι υπηρεσίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται από τρίτο πρόσωπο που έχει συνδεθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης του αγοραστή, ο πωλητής θεωρεί ότι αυτό το πρόσωπο είναι ο αγοραστής. Ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον πωλητή για την απώλεια δεδομένων σύνδεσης στην ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας: info@ .
3.3. Ο αγοραστής μπορεί να αγοράσει χωρίς εγγραφή, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μόνο αφού παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση της παραγγελίας. Οι παραγγελίες για προϊόντα που υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους Κανόνες και υπόκεινται στις διατάξεις της Δήλωσης Απορρήτου. Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο Αγοραστής συμφωνεί με τους Κανόνες και τη Δήλωση Απορρήτου και την εφαρμογή τους.
3.4. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την ορθότητα και την πληρότητα των παρεχόμενων στοιχείων. Εάν αλλάξουν τα στοιχεία που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Αγοραστή, πρέπει να τα ενημερώσει.
3.5. Με την εγγραφή του στο Eshop ή την υποβολή παραγγελίας, ο Αγοραστής επιβεβαιώνει ανεπιφύλακτα ότι:
3.5.1. έχει το δικαίωμα να αγοράσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
3.5.2. είναι υπεύθυνη για την ορθότητα των παρεχόμενων δεδομένων. Μετά την παροχή εσφαλμένων δεδομένων για τον εαυτό του ή τρίτους, ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες της παροχής τέτοιων δεδομένων.
3.6. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τη ζημία που υπέστη ο Αγοραστής ή / και τρίτοι επειδή ο Αγοραστής δεν συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις των Κανόνων που σχετίζονται με την υποβολή, αλλαγή ή ενημέρωση δεδομένων. Εάν ο Αγοραστής παρέχει τα Προσωπικά Δεδομένα τρίτων κατά τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα της υποβολής και χρήσης αυτών των δεδομένων.


IV. Πληροφορίες για το προϊόν

4.1. Ο αγοραστής κατανοεί και αναγνωρίζει ότι:
4.1.1. Οι περιγραφές προϊόντων και οι πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των προϊόντων παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται από τους αντίστοιχους προμηθευτές προϊόντων. Ο πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των αγαθών.
4.1.2. Οι πληροφορίες προϊόντος που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι γενικές και ενδέχεται να μην είναι ταυτόσημες με τις πληροφορίες στη σχετική συσκευασία του προϊόντος.
4.1.3. η πραγματική εμφάνιση του Προϊόντος (χρώμα, μέγεθος, σχήμα) ενδέχεται να μην ταιριάζει απόλυτα με την εικόνα του Προϊόντος στη φωτογραφία στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα λόγω των χαρακτηριστικών της οθόνης του υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο Αγοραστής ή για άλλους τεχνικούς λόγους.
4.2. Εάν το Προϊόν έχει εγγύηση κατασκευαστή, όλες οι γραπτές πληροφορίες σχετικά με τους όρους του επισυνάπτονται στο Προϊόν.
4.3. Εάν λόγω των χαρακτηριστικών των πωληθέντων προϊόντων, ο πωλητής θα θεωρηθεί κατασκευαστής, ο πωλητής θα παράσχει την εγγύηση που προβλέπεται στη νομοθεσία. Επιπλέον, θα ισχύουν οι ακόλουθοι όροι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα που παραδίδονται με το Προϊόν:
4.3.1. Εάν εντός της περιόδου εγγύησης 5 (πέντε) ετών μετά την ημέρα παράδοσης του Προϊόντος στον Αγοραστή, εμφανιστούν κρυφά ελαττώματα του Προϊόντος, τα οποία δεν προέκυψαν επειδή ο Αγοραστής παραβίασε τους κανόνες χρήσης και (ή) αποθήκευσης του Προϊόντος, ο Αγοραστής αμέσως, αλλά όχι αργότερα από 2 (δύο) μήνες,  πρέπει να αναφέρει τέτοιες αποκλίσεις στον πωλητή. Μετά τη λήψη της ειδοποίησης, ο πωλητής πρέπει να την εξετάσει εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών και κατά την κρίση του σύμφωνα με τις σχετικές πραγματικές περιστάσεις, να αντικαταστήσει το προϊόν με ένα προϊόν κατάλληλης ποιότητας ή να αφαιρέσει τα ελαττώματα ή να αποζημιώσει τον αγοραστή για το εύλογο κόστος που προέκυψε για την άρση των ελαττωμάτων ή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μείωση της τιμής του προϊόντος που αντιστοιχεί στα ελαττώματα.
4.3.2. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος και να υπαναχωρήσει από τη Συμφωνία εάν η παραβίαση των απαιτήσεων για την ποιότητα του Προϊόντος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση της Συμφωνίας. Μια θεμελιώδης παραβίαση της Συμφωνίας συμβαίνει όταν το κόστος αποκατάστασης των ελαττωμάτων του Προϊόντος υπερβαίνει το 50 (πενήντα) τοις εκατό. Η τιμή του Προϊόντος και του Πωλητή δεν αφαιρεί τα ελαττώματα ή δεν αποζημιώνει τον Αγοραστή για το εύλογο κόστος για την άρση των ελαττωμάτων ή δεν αντικαθιστά το Προϊόν με ένα Προϊόν κατάλληλης ποιότητας.
4.3.3. Ο αγοραστής και ο πωλητής θα συνεργαστούν εάν εντοπιστούν ελαττώματα στο προϊόν. Ο Αγοραστής θα επιτρέψει στον Πωλητή να διορθώσει τα εντοπισμένα ελαττώματα του Προϊόντος, δηλαδή θα επιτρέψει αμέσως στον Πωλητή ή σε τρίτους που έχουν προσληφθεί από αυτόν να επιθεωρήσουν το Προϊόν, να αξιολογήσουν τα εντοπισμένα ελαττώματα και να παράσχουν πρόσβαση στο Προϊόν για την εξάλειψη των εντοπισμένων ελαττωμάτων του Προϊόντος. Εάν ο Αγοραστής δεν συνεργάζεται και δεν εκπληρώνει τις καθορισμένες υποχρεώσεις, θα θεωρείται ότι ο Αγοραστής παραιτείται από τις αξιώσεις του σχετικά με την ποιότητα του Προϊόντος και το Προϊόν είναι επαρκούς ποιότητας και ο Πωλητής δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκλήθηκαν από την αποτυχία του Αγοραστή να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις.
4.4. Προσφορές και εκπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν στα αγαθά σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον πωλητή. Οι εκπτώσεις δεν μπορούν να συνδυαστούν, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι όροι μιας συγκεκριμένης προσφοράς προβλέπουν διαφορετικά και αυτό ανακοινώνεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του πωλητή ή στους όρους της προσφοράς.
4.5. Η ποσότητα των αγαθών με έκπτωση μπορεί να είναι περιορισμένη, επομένως ο πωλητής δεν εγγυάται τη δυνατότητα για όλους τους αγοραστές να αγοράσουν τα αγαθά που υπόκεινται σε έκπτωση.


V. Τιμή των εμπορευμάτων και διαδικασία πληρωμής

5.1. Οι τιμές των αγαθών στο eshop και η διαμορφωμένη παραγγελία αναγράφονται σε ευρώ με φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Ο αγοραστής μπορεί να πληρώσει για τα εμπορεύματα μόνο στο επίσημο νόμισμα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας - ευρώ.
5.2. Τα εμπορεύματα πωλούνται στον Αγοραστή στις τιμές που ισχύουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
5.3. Ο Αγοραστής μπορεί να πληρώσει για τα Είδη με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
5.3.1. μέσω Google Pay ή Apple Pay χρησιμοποιώντας το σχετικό σύστημα υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών, 
5.3.2. πληρωμή με κάρτα πληρωμής. Γίνονται δεκτές κάρτες VISA ή MASTERCARD.
5.3.3. με τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή.
5.3.4. χρήση της υπηρεσίας συμβάσεων καταναλωτικής πίστης που παρέχονται από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης·
5.3.5. με άλλους τρόπους, εφόσον αυτοί καθορίζονται στο Eshop.
5.4. Κατά την αγορά Προϊόντων μέσω διαδικτύου, ο Αγοραστής έχει την επιλογή: i) να πραγματοποιήσει πλήρη πληρωμή κατά τη στιγμή της παραγγελίας του Αντικειμένου ή ii) να πραγματοποιήσει πληρωμή σε δόσεις, δηλαδή ο Αγοραστής πληρώνει 50 (πενήντα) τοις εκατό της τιμής του Είδους κατά τη στιγμή της παραγγελίας του και πληρώνει το υπόλοιπο μέρος της τιμής του Είδους μετά την κατασκευή του Είδους,  αλλά όχι αργότερα από 2 (δύο) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα παράδοσης του παραγγελθέντος είδους στον αγοραστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους πληρωμής, ανατρέξτε στην ενότητα «Όροι πληρωμής» (βλ. https://meistronamai.lt/apmokejimo-salygos/).
5.5. Όταν ο Πωλητής λάβει πληρωμή για τα Είδη ή λάβει επιβεβαίωση της χρηματοδότησης της αγοράς (όταν ισχύει μια τέτοια μέθοδος πληρωμής και εάν ο Αγοραστής έχει επιλέξει την αντίστοιχη μέθοδο πληρωμής όπως προβλέπεται στους Κανόνες), επιβεβαιώνεται η παραγγελία για τα Είδη.
5.6. Όταν η πληρωμή για τα Είδη επιλέγεται σε δόσεις, το τιμολόγιο ΦΠΑ υποβάλλεται στον Αγοραστή μετά την τελική πληρωμή, δηλαδή αφού ο Αγοραστής έχει πληρώσει το πλήρες τίμημα των Ειδών που έλαβε.
5.7. Η ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων κατά την πληρωμή του Αγοραστή στην περίπτωση αυτή βαρύνει τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
5.8. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από νομικές πράξεις, ένα τιμολόγιο ΦΠΑ ή άλλο λογιστικό έγγραφο που εκδίδεται από τον πωλητή παρέχεται στον αγοραστή μέσω του παρεχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και μαζί με τα στοιχεία κατά την παράδοση. Τα στοιχεία του τιμολογίου ΦΠΑ ή άλλου σχετικού παραστατικού δημιουργούνται αυτόματα με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τον Αγοραστή και δεν μπορούν να προσαρμοστούν μετά την υποβολή της παραγγελίας.
5.9. Η τιμή του Αντικειμένου μπορεί να αλλάξει από τον Πωλητή εάν, λόγω σφάλματος του Αγοραστή ή περιστάσεων που δεν αποκαλύφθηκαν από τον Αγοραστή κατά τη στιγμή της σύναψης της Συμφωνίας, οι προδιαγραφές ή οι απαιτήσεις ποιότητας για το Είδος, οι όροι ή ο τόπος παράδοσης, το εύρος των υπηρεσιών που συζητούνται στη Συμφωνία ή άλλες περιστάσεις αλλάξουν, που αυξάνουν το κόστος του Πωλητή ή όταν ο Αγοραστής δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις,  και ως αποτέλεσμα του οποίου ο Πωλητής επιβαρύνεται με πρόσθετα έξοδα.
5.10. Εάν η σύμβαση δεν εκπληρωθεί λόγω υπαιτιότητας του Αγοραστή, η μερική πληρωμή που πραγματοποιήθηκε θα επιστραφεί στον Αγοραστή αφού αφαιρεθούν από αυτήν οι αθετήσεις υποχρεώσεων και οι απώλειες του Πωλητή. Σε αυτή την περίπτωση, ο αγοραστής πρέπει επίσης να καλύψει τις απώλειες του πωλητή, στο βαθμό που δεν καλύπτονται από το ποσό που καταβλήθηκε.


VI. Παραγγελία εμπορευμάτων και σύναψη σύμβασης

6.1. Για την παραγγελία Προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο Αγοραστής πρέπει να συνδεθεί στον ηλεκτρονικό λογαριασμό αγοράς του ή να επιλέξει τη λειτουργία αγοράς χωρίς εγγραφή, αφού παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση της παραγγελίας.
6.2. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα, η σύμβαση αγοράς-πώλησης θεωρείται συναφθείσα από τη στιγμή που ο Αγοραστής, αφού δημιουργήσει το Καλάθι Αγορών, προσδιορίσει τη διεύθυνση παράδοσης των Προϊόντων, επιλέξει τον τρόπο πληρωμής και εξοικειωθεί με τους Κανόνες και τη Δήλωση Απορρήτου, τους όρους εκτέλεσης της παραγγελίας και άλλες πρόσθετες πληροφορίες που του παρέχονται, πατώντας το κατάλληλο κουμπί ή επιβεβαιώνοντας με άλλο τρόπο την παραγγελία.
6.3. Τα εμπορεύματα θεωρούνται παραγγελθέντα όταν ο Αγοραστής λάβει επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει εκτελεστεί μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και του κινητού τηλεφώνου που καθορίζεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Κατά την πληρωμή των αγαθών κατά τη στιγμή της παραγγελίας, η παραγγελία αρχίζει να εκτελείται μόνο αφού πιστωθούν τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή.
6.4. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των Αγαθών, οι τροποποιήσεις των προϊόντων και άλλα ζητήματα ενδέχεται να χρειαστεί να συντονιστούν με τον Αγοραστή μετά την παραγγελία των Αγαθών.


VII. Παράδοση και παραλαβή εμπορευμάτων

7.1. Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο αγοραστής επιλέγει τη μέθοδο παράδοσης: παραλαβή από την τοποθεσία που καθορίζεται από τον πωλητή, παράδοση στην επιλεγμένη διεύθυνση / σε ταχυδρομείο ή άλλη μέθοδο που καθορίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
7.2. Τα Εμπορεύματα θα είναι έτοιμα για παραλαβή ή αποστολή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο Eshop ή συμφωνείται ξεχωριστά από τα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής έχει την κατάλληλη ποσότητα Αγαθών σε απόθεμα και έχει ληφθεί η πληρωμή για τα Αγαθά.
7.3. Τα Εμπορεύματα πρέπει να παραληφθούν από τον Πωλητή το αργότερο εντός 3 (τριών) Εργάσιμων Ημερών από την επιβεβαίωση ότι τα παραγγελθέντα Αγαθά βρίσκονται ήδη στην καθορισμένη τοποθεσία και μπορούν να παραληφθούν.
7.4. Ορισμένα Αγαθά ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικό χρόνο προετοιμασίας παραγγελίας από αυτόν που προβλέπεται στην παράγραφο 7.2 των παρόντων Κανόνων.
7.5 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η παράδοση των Εμπορευμάτων μπορεί να καθυστερήσει λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων πέρα από τον έλεγχο του Πωλητή, τις οποίες ο Πωλητής δεν μπορούσε να ελέγξει και εύλογα να προβλέψει κατά τη στιγμή της σύναψης της Συμφωνίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο πωλητής αναλαμβάνει να επικοινωνήσει αμέσως με τον αγοραστή και να συντονίσει τους όρους παράδοσης και άλλες προϋποθέσεις των εμπορευμάτων.
7.6. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο αγοραστής μπορεί να εξοικειωθεί με τους όρους παράδοσης των αγαθών, τις τιμές, τους όρους δωρεάν παράδοσης και πόσο θα κοστίσει η παράδοση του επιλεγμένου καλαθιού αγαθών.
7.7. Εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα προϊόν στο καλάθι αγορών του Αγοραστή, ο Πωλητής δεν έχει την επιθυμητή ποσότητα ή δεν μπορεί να το παραδώσει στον Αγοραστή εντός του καθορισμένου χρόνου, ο Πωλητής ενημερώνει αμέσως τον Αγοραστή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον αριθμό τηλεφώνου που έχει ορίσει και υποδεικνύει την πιθανή ημερομηνία παράδοσης των Αγαθών ή ακυρώνει την παραγγελία. Εάν ο αγοραστής δεν συμφωνεί με την αλλαγή του όρου παράδοσης των εμπορευμάτων, μπορεί να αρνηθεί την παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή, εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας, ο Πωλητής οφείλει να επιστρέψει στον Αγοραστή το ποσό που καταβλήθηκε για την προηγούμενη παραγγελία.
7.8. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την ορθότητα της διεύθυνσης παράδοσης που καθορίζεται κατά την παραγγελία των εμπορευμάτων ή στο λογαριασμό και για τη συλλογή / αποδοχή των εμπορευμάτων κατά τον συμφωνημένο χρόνο και πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην ορθή εκτέλεση των υποχρεώσεων του πωλητή βάσει της συμφωνίας στον τόπο παράδοσης των εμπορευμάτων.
7.9. Ο αγοραστής πρέπει να προειδοποιήσει εάν οι συνθήκες παράδοσης των αντικειμένων είναι περίπλοκες, δηλαδή οι δρόμοι είναι αδιάβατοι ή δύσκολο να περάσουν, τα αντικείμενα δεν μπορούν να παραδοθούν στον καθορισμένο τόπο ή απαιτείται ειδική μεταφορά. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο αγοραστής πρέπει επιπλέον να επιστρέψει τα έξοδα περίπλοκης παράδοσης των αντικειμένων, τα οποία είναι απαραίτητα για την παράδοση των αντικειμένων στον τόπο που καθορίζεται από τον πωλητή. ή, εάν ο πωλητής αρνηθεί να επιστρέψει τα έξοδα αυτής της παράδοσης των αντικειμένων, ο πωλητής αναλαμβάνει να παραλάβει τα αντικείμενα από το πλησιέστερο προσβάσιμο και συμφωνημένο μέρος μόνος του και με δικά του έξοδα.
7.10. Ο Πωλητής απαλλάσσεται από την ευθύνη για την παραβίαση των προθεσμιών παράδοσης των Αντικειμένων, εάν τα Είδη δεν παραδοθούν στον Αγοραστή ή παραδοθούν καθυστερημένα λόγω υπαιτιότητας τρίτων άσχετων ή/και ανεξάρτητων από τον Πωλητή ή λόγω περιστάσεων πέρα από τον έλεγχο του Αγοραστή.
7.11. Εάν η παράδοση των Αντικειμένων είναι αδύνατη χωρίς υπαιτιότητα του Πωλητή (για παράδειγμα, ο Αγοραστής καθόρισε λάθος διεύθυνση κατά την παραγγελία των Ειδών, ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης δεν μπορεί να βρεθεί στην καθορισμένη διεύθυνση κ.λπ.) ή ο Αγοραστής δεν παραλάβει τα εμπορεύματα στον συμφωνημένο χρόνο ή ο Αγοραστής δεν παραλάβει τα αγαθά από τον Πωλητή εντός της καθορισμένης προθεσμίας,  ο Πωλητής μπορεί, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να καταγγείλει τη Συμφωνία. Εάν ο Πωλητής τερματίσει τη Συμφωνία στην περίπτωση που προβλέπεται στην παρούσα ρήτρα, ο Πωλητής εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών θα επιστρέψει στον Αγοραστή το ποσό που καταβλήθηκε για τα Είδη στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο έγινε η πληρωμή, αφαιρώντας τα έξοδα που βαρύνουν τον Πωλητή για την παράδοση των Αντικειμένων και άλλες εύλογες απώλειες και έξοδα.
7.12. Ο Αγοραστής, κατά την αποδοχή των Ειδών, πρέπει να επιθεωρήσει την αποστολή. Μόλις παρατηρήσει ελαττώματα κατά την παράδοση των προϊόντων, ο αγοραστής δεν πρέπει να αποδεχθεί τα παραδοθέντα αντικείμενα και πρέπει να αναφέρει τα ελαττώματα στα έγγραφα αποδοχής αντικειμένων.
7.13. Εάν ο Αγοραστής αποδεχθεί τα Είδη χωρίς να διευκρινίσει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την ποσότητα ή/και την ποιότητα των Ειδών στα έγγραφα αποδοχής, θεωρείται ότι ο Αγοραστής έχει αποδεχθεί τα Είδη πλήρη και άθικτα.7.14. Ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει τον πωλητή για το κατεστραμμένο αντικείμενο με τους τρόπους που καθορίζονται στους παρόντες κανόνες.
7.15. Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή ζημιάς των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται στον αγοραστή από τη στιγμή που τα αντικείμενα παραδίδονται στον αγοραστή ή παραδίδονται στην παρεχόμενη διεύθυνση.


VIII. Ακύρωση της σύμβασης, ανταλλαγή και επιστροφή αγαθών

8.1. Ο Αγοραστής, ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα ενότητα των Κανόνων, έχει το δικαίωμα εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών να ακυρώσει την εξ αποστάσεως συναφθείσα Συμφωνία και να επιστρέψει τα Αγαθά που αγόρασε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα χωρίς να προσδιορίσει τον λόγο της επιστροφής. Ο Αγοραστής μπορεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση μόνο εάν θεωρείται καταναλωτής, δηλαδή φυσικό πρόσωπο που δηλώνει τη βούλησή του να αγοράσει, να αγοράσει και να χρησιμοποιήσει ένα προϊόν για να ικανοποιήσει προσωπικές, οικογενειακές και οικιακές ανάγκες, που δεν σχετίζονται με την επιχείρηση ή το επάγγελμα.
8.2. Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Συμφωνία, ο Αγοραστής πρέπει να ειδοποιήσει τον Πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@  ή μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικού καταστήματος.
8.3. Ο αγοραστής πρέπει να επιστρέψει τα εμπορεύματα στον πωλητή με δικά του έξοδα το αργότερο εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την υποβολή της ειδοποίησης ακύρωσης παραγγελίας παραδίδοντας τα αγαθά στον πωλητή.
8.4. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική και άθικτη συσκευασία τους (με οδηγίες και κάρτα εγγύησης εάν παρασχέθηκαν με το Προϊόν). Εάν το Προϊόν δεν είναι σωστά συναρμολογημένο και συσκευασμένο, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην το αποδεχτεί. Κατά την επιστροφή των Εμπορευμάτων, ο Αγοραστής πρέπει να επισυνάψει τα έγγραφα αγοράς. Είναι επίσης απαραίτητο να συμπληρώσετε και να υπογράψετε τη φόρμα επιστροφής προϊόντων που παρέχεται από τον πωλητή.
8.5. Τα εμπορεύματα δεν μπορούν να επιστραφούν εάν έχουν χρησιμοποιηθεί, καταστραφεί ή / και έχουν χάσει την εμπορική τους εμφάνιση (οι αλλαγές στην εμφάνιση του προϊόντος ή της συσκευασίας του, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιθεώρηση του προϊόντος, δεν θεωρούνται ουσιώδεις αλλαγές στην εμφάνιση του προϊόντος).
8.6. Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Συμφωνία και να επιστρέψει τα ακόλουθα Αγαθά:
8.6.1. Αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τον αγοραστή ή προσαρμόζονται στις προσωπικές του ανάγκες.
8.6.2. για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί πλήρως στον αγοραστή, εάν η ρητή συγκατάθεση και η αναγνώριση του αγοραστή ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση όταν ο πωλητής εκπληρώσει πλήρως τη σύμβαση ελήφθη πριν από την παροχή υπηρεσιών.
8.6.3. Εμπορεύματα που ο Αγοραστής έχει χρησιμοποιήσει, έχει καταστρέψει, έχει καταστρέψει τη συσκευασία ή λόγω άλλων ενεργειών που έγιναν από τον Αγοραστή, τα Εμπορεύματα έχουν χάσει την εμπορική τους εμφάνιση, όχι το πλήρες σύνολο των Αγαθών (για παράδειγμα, χάνονται συγκεκριμένα μέρη των Αγαθών, δεν υπάρχει εγχειρίδιο χρήστη ή φυλλάδιο εγγύησης εάν εκδόθηκε κ.λπ.).
8.6.4. άλλα αγαθά, τα οποία ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχθεί μετά από έγκυρες νομικές πράξεις.
8.7. Ο πωλητής επιστρέφει τα ποσά που καταβλήθηκαν για τα επιστρεφόμενα αγαθά στον αγοραστή το αργότερο εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημέρα επιστροφής των εμπορευμάτων στον πωλητή, μεταφέροντας τα χρήματα στο λογαριασμό του αγοραστή που καθορίζεται στα έγγραφα επιστροφής.
8.8. Εάν το Προϊόν που παραδίδεται στον Αγοραστή δεν πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας, ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών να το αντικαταστήσει με άλλο, παρόμοιο Προϊόν ή να το επιστρέψει, ακολουθώντας τη διαδικασία επιστροφής που προβλέπεται στην παρούσα ενότητα των Κανόνων.
8.9. Τα Εμπορεύματα θεωρούνται κακής ποιότητας εάν τα Είδη περιέχουν συστατικά που απαγορεύονται από τη νομοθεσία, τα βασικά χαρακτηριστικά των Ειδών έχουν αλλάξει λόγω ακατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης πριν τα Είδη παραδοθούν στον Αγοραστή, εάν τα Είδη έχουν υποστεί μηχανική ζημιά ή υπάρχουν άλλα ελαττώματα στην ποιότητα των Ειδών.8.10. Εάν τα επιστρεφόμενα προϊόντα παραδόθηκαν μέσω άλλου προσώπου, δηλαδή ο αγοραστής επέλεξε τη μέθοδο παράδοσης των αντικειμένων, η οποία υπόκειται σε πρόσθετο τέλος εξυπηρέτησης, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τα έξοδα που βαρύνουν τον πωλητή για την παράδοση των αντικειμένων από το ποσό που καταβλήθηκε για τα αντικείμενα που επιστράφηκαν στον αγοραστή.


IX. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

9.1. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθοδηγούμαστε από τη Δήλωση Απορρήτου, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο www. 


X. Τελικές διατάξεις

10.1. Το δίκαιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας εφαρμόζεται στους παρόντες κανόνες.
10.2. Όλες οι διαφορές ή διαφωνίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους Κανόνες θα επιλύονται με διαπραγμάτευση. Σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας, η διαφορά επιλύεται στο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας με βάση τον τόπο της καταστατικής έδρας του πωλητή σύμφωνα με τις νομικές πράξεις της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.
10.3. Σε περίπτωση ζημίας, ο υπαίτιος αποζημιώνει το άλλο μέρος μόνο για άμεσες απώλειες σύμφωνα με τη διαδικασία και τους λόγους που προβλέπονται στις νομικές πράξεις της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.
10.4. Ο Αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πωλητή σχετικά με τα Αγαθά που αγόρασε στο Eshop μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. μέσω e-mail μέσω info@  , τηλεφώνου +44 20 4587 5586 ή μέσω του λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα τις καθημερινές από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ.
10.5. Ο αγοραστής, εφόσον θεωρείται καταναλωτής, μπορεί να απευθυνθεί και στην Κρατική Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων Καταναλωτή (https://www.vvtat.lt) λόγω παραβίασης δικαιωμάτων του μέσω του Eshop.
 

maestrocasas.gr
TimberCabins

Η Timber Cabins χρησιμοποιεί τέσσερις κύριους τύπους cookies.

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, συμφωνείτε με τα απαραίτητα cookies. Μπορείτε επίσης να αποδεχτείτε τη χρήση άλλων cookies. Πολιτική απορρήτου