Γρήγορη παράδοση
Υψηλή ποιότητα
Σχόλια
0
Ευέλικτη πληρωμή
Βρείτε μας σε

Εγγύηση

Το ξύλινο σπίτι (εφεξής αναφερόμενο ως "Προϊόν") έχει εγγύηση πέντε ετών. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης δεν παρατείνει την περίοδο εγγύησης και δεν δημιουργεί νέα εγγύηση με νέα περίοδο εγγύησης. Η εγγύηση για τα στοιχεία που αντικαθίστανται ή επισκευάζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, όταν η αντικατάσταση ή η επισκευή θεωρείται ότι αποκαθιστά ελάττωμα του κύριου στοιχείου, λήγει ταυτόχρονα με την εγγύηση του προϊόντος. Εάν οι υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου προβλέπουν διαφορετικούς όρους εγγύησης, ισχύουν οι υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου.
 

1. Γενικοί όροι εγγύησης

1.1.Το προϊόν πρέπει να έχει αγοραστεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή διανομέα ("Πωλητής") και ο τελικός χρήστης του προϊόντος ("Αγοραστής") πρέπει να έχει αποκτήσει την κυριότητα του προϊόντος πριν από την επέλευση του συμβάντος εγγύησης.
1.2.Ο Αγοραστής πρέπει να διασφαλίσει ότι το Προϊόν χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό του και είναι κατάλληλο για την κατασκευή και τη λειτουργία στον προβλεπόμενο τόπο.
1.3.Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης στον Αγοραστή των αποτελεσμάτων όλων των εργασιών κατασκευής που έχει εκτελέσει ο Πωλητής (σε περίπτωση εργολαβικής κατασκευής) ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής (σε περίπτωση κατασκευής αγροκτήματος ή μικτής κατασκευής). Σε περίπτωση που η εγκατάσταση και οι λοιπές εργασίες του Προϊόντος δεν εκτελούνται από τους τεχνίτες του Πωλητή, η εγγύηση αρχίζει από τη στιγμή της παράδοσης του Προϊόντος στον Αγοραστή ή από τη στιγμή της υπογραφής του εγγράφου που αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς των εμπορευμάτων (φορτωτική) ή από τη στιγμή της υπογραφής του πιστοποιητικού παραλαβής.
1.4.Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν ο αγοραστής έχει τηρήσει αυστηρά τις οδηγίες εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση του προϊόντος. Ο Πωλητής πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων για τυχόν αλλαγές στον σχεδιασμό του προϊόντος που πραγματοποιούνται μετά τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος.
1.5.Ως Γεγονός Εγγύησης θεωρείται ένα πιθανό ελάττωμα στο σχεδιασμό του Προϊόντος ή ένα ελάττωμα ή/και ένα στοιχείο που λείπει και το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ρήτρας 2 της παρούσας Εγγύησης Προϊόντος.
1.6.Ο Αγοραστής οφείλει να γνωστοποιήσει στον Πωλητή κάθε μη συμμόρφωση στην ποιότητα των Προϊόντων αμέσως, αλλά το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ανακάλυψης της μη συμμόρφωσης.

1.7. Κατά την υποβολή αξίωσης εγγύησης στον Πωλητή, ο Αγοραστής πρέπει να υποβάλει μία ή περισσότερες φωτογραφίες που να δείχνουν το ελάττωμα του Προϊόντος, περιγραφή του ελαττώματος του Προϊόντος, το όνομα σχεδιασμού του Προϊόντος και τον σειριακό αριθμό που αποδίδεται στο Προϊόν από το UID (μοναδικό αναγνωριστικό) (ο αριθμός προσδιορίζεται στις οδηγίες εγκατάστασης και σε άλλα έγγραφα του Προϊόντος). 
1.8 Το πεδίο ευθύνης του Πωλητή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης περιορίζεται στο ελαττωματικό στοιχείο του Προϊόντος που πρέπει να αποκατασταθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εγγύηση του Προϊόντος. Ο Αγοραστής και ο Πωλητής συμφωνούν να αποκαταστήσουν το ελάττωμα του Προϊόντος το συντομότερο δυνατό. 
1.9 Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν τυχαίες ή παρεπόμενες ζημίες που δεν προκλήθηκαν από τον Πωλητή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει το περιστατικό για περισσότερο από 14 ημέρες και, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να προσλάβει εμπειρογνώμονες για να διαπιστώσει εάν το Προϊόν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες εγκατάστασης και εάν συντρέχουν οι περιστάσεις που αναφέρονται στον όρο 2 της παρούσας εγγύησης προϊόντος και αποκλείουν το Προϊόν από την εγγύηση, και ενημερώνει αμέσως τον Αγοραστή σχετικά.
1.10. Τα αντικατασταθέντα στοιχεία του Προϊόντος περιέρχονται στην κυριότητα του Πωλητή.


2. Αποκλεισμός της εγγύησης


Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για:
2.1. ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη αποθήκευση του προϊόντος μετά την παράδοση του προϊόντος στον πελάτη (εκτεθειμένο σε καιρικές συνθήκες, επαφή με το έδαφος ή σε θερμαινόμενους χώρους) και/ή ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση του προϊόντος. Οι ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά (εάν το Προϊόν παραδόθηκε στην κατοικία ή σε άλλη διεύθυνση του Αγοραστή) και οι οποίες μπορούν να εντοπιστούν πριν από την παραλαβή των προϊόντων (δηλαδή πριν από την εκφόρτωση από το όχημα) θα καταγράφονται με τη λήψη μίας ή περισσότερων φωτογραφιών, οι οποίες θα διαβιβάζονται στον Πωλητή.
2.2. Μικρές ζημιές κατά τη μεταφορά στα στοιχεία του προϊόντος, οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των στοιχείων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η οπτική εμφάνιση μπορεί να αποκατασταθεί (π.χ. με συγκόλληση μιας σπασμένης γωνίας ξύλου).
2.3. λάθη που έγιναν κατά την εγκατάσταση του Προϊόντος από τον Αγοραστή, εφόσον
2.3.1. δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση του Προϊόντος,
2.3.2. οι καιρικές συνθήκες (ισχυροί άνεμοι, χιόνι, πάγος ή βροχή) που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο Προϊόν δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εγκατάσταση του Προϊόντος,
2.3.3. η απόσταση μεταξύ του άνω άκρου της θεμελίωσης του Προϊόντος ή του πρώτου στοιχείου τοίχου είναι μικρότερη από 40 mm,
2.3.4. το εξωτερικό άκρο της κάτω σειράς του τοίχου του Προϊόντος βρίσκεται όχι περισσότερο από 5 mm πέρα από το εξωτερικό άκρο της θεμελίωσης,
2.3.5. Το κάτω πλαίσιο του προϊόντος δεν είναι επίπεδο ή/και τετράγωνο,
2.3.6. Δεν έχει εγκατασταθεί φράγμα υγρασίας μεταξύ της θεμελίωσης του προϊόντος και της κατασκευής,
2.3.7. ολόκληρο το Προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των θυρών και των παραθύρων, τα οποία, σύμφωνα με τις οδηγίες αποθήκευσης και χρήσης του προϊόντος, πρέπει να έχουν υποστεί επεξεργασία με συντηρητικό ξύλου και στις δύο πλευρές (για την αποφυγή αποχρωματισμού, στρέβλωσης και διαστολής, σχηματισμού μούχλας και σήψης), δεν έχει επικαλυφθεί με συντηρητικό ξύλου εντός 14 ημερών από την εγκατάσταση. Για την επιλογή ενός συντηρητικού ξύλου πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό ή/και έναν έμπορο/σύμβουλο χρωμάτων. Πρέπει να τονιστεί ότι ένα εμποτιστικό δεν είναι επαρκές συντηρητικό ξύλου,
2.3.8. το προϊόν δεν έχει προστατευθεί επαρκώς από τις καιρικές συνθήκες ώστε να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητά του, π.χ. με ιμάντες στέγης και λωρίδες στερέωσης, αγκύρια, μπαλκόνια καταιγίδας ή άλλα μέσα, ακόμη και αν τα αναφερόμενα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται στο σετ ξύλινου σπιτιού,
2.3.9. ξένα αντικείμενα έχουν προσκολληθεί σταθερά στον τοίχο του προϊόντος, γεγονός που εμποδίζει το προϊόν να στεγνώσει, να συρρικνωθεί, να καθίσει ή να επεκταθεί κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες αποθήκευσης και χρήσης,
2.3.10. κατά την τοποθέτηση των σανίδων οροφής δεν έχει προβλεφθεί διάκενο διαστολής 1-2 mm,
2.3.11. το κατώτερο υλικό στέγης (εάν περιλαμβάνεται στο κιτ ξύλινου σπιτιού) δεν είχε τοποθετηθεί κατά την εγκατάσταση του Προϊόντος.
2.4. αλλαγές στο Προϊόν με πρωτοβουλία του Αγοραστή, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τη μερική όσο και την πλήρη συναρμολόγηση και λειτουργία του Προϊόντος. 
2.5. Το ξύλο ως φυσικό υλικό:
2.5.1. διαστολή, συρρίκνωση (5% του πλάτους και του πάχους), διαφοροποιήσεις στο χρώμα, καθώς και περιστροφή και κάμψη των στοιχείων, καμία από τις οποίες δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος,
2.5.2. διακλαδώσεις στα στοιχεία του Προϊόντος που δεν επηρεάζουν τη σταθερότητά του,
2.5.3. μη στιλβωμένα σημεία του Προϊόντος, ρωγμές, άλλα δευτερεύοντα ελαττώματα, υπό την προϋπόθεση ότι τα ελαττώματα αυτά καλύπτονται κάτω από το τελικό φινίρισμα (π.χ. με γυρίσματα σανίδων, στέγες) μετά την εγκατάσταση,
2.5.4. άθικτα κλαδιά και μαύρα κλαδιά που δεν έχουν πέσει - αυτά μπορεί να υπάρχουν στα δομικά στοιχεία του Προϊόντος,
2.5.5. μικρές ρωγμές ή σχισμές στο ξύλο (λόγω ξήρανσης), οι οποίες δεν έχουν διεισδύσει στα στοιχεία και δεν επηρεάζουν τη δομική σταθερότητα του Προϊόντος,
2.5.6. θύλακες ρητίνης στα στοιχεία του προϊόντος,
2.5.7. καρφιά στα ξύλινα στοιχεία
2.6. ελαττώματα που σχετίζονται με τη φυσιολογική φθορά του Προϊόντος (π.χ. σημάδια φθοράς στις σανίδες του δαπέδου ή στα κατώφλια των θυρών).
2.7. γυάλινα στοιχεία, γυάλινες μονάδες, που έχουν υποστεί μηχανική βλάβη, έχουν σπάσει, έχουν υποστεί θερμική βλάβη ή έχουν υποστεί βλάβη λόγω διαφοράς πίεσης από τον Αγοραστή.
2.8. Κανονικά φυσικά φαινόμενα (π.χ. συμπύκνωση υγρασίας λόγω αυξημένων εσωτερικών και εξωτερικών θερμοκρασιακών διαφορών και υπερβολικής υγρασίας. Αυτό επηρεάζει συνήθως τα παράθυρα ή τις γωνίες του Προϊόντος (μπορεί να εμφανιστούν λεκέδες ή μούχλα). Αυτό μπορεί να αποφευχθεί μόνο με τη χρήση συστημάτων θέρμανσης και εξαερισμού).
2.9. Ζημιές που οφείλονται σε απρόβλεπτους παράγοντες (π.χ. βανδαλισμός, πλημμύρα, καταιγίδα.
2.10. για στοιχεία του Προϊόντος που έχουν εγκατασταθεί σε περιβάλλον ακατάλληλο για το Προϊόν (υπερβολική υγρασία, διαφορές θερμοκρασίας κ.λπ.). Για παράδειγμα, οι ξύλινες πόρτες δεν προορίζονται για χώρους με υγρασία (π.χ. μπάνια ή σάουνες). Όταν χρησιμοποιούνται σε υγρό περιβάλλον, ενδέχεται να στρεβλωθούν υπερβολικά ή να διογκωθούν, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητά τους.
2.11. Ζημιές που προκαλούνται από απρόσεκτη χρήση του Προϊόντος (π.χ. πόρτες εισόδου που μπορούν να ανοίξουν από τον άνεμο ή την καταιγίδα και να χτυπήσουν στον τοίχο του Προϊόντος. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να σπάσουν οι μεντεσέδες ή να δημιουργηθούν ρωγμές στο ξύλο. Για να αποφευχθεί αυτό, ο Πωλητής συνιστά τη χρήση μάνταλων ή στηριγμάτων (δεν περιλαμβάνονται)). 


3. Ο αγοραστής χάνει την εγγύηση στις ακόλουθες περιπτώσεις


3.1. τα ελαττωματικά μέρη έχουν ήδη εγκατασταθεί ή βαφτεί, παρόλο που το ελάττωμα στο(α) μέρος(α) του Προϊόντος θα μπορούσε να είχε παρατηρηθεί πριν από τις εργασίες εγκατάστασης.
3.2. ο Αγοραστής παρέχει στον Πωλητή εσφαλμένες ή ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με το Προϊόν ή την περίπτωση εγγύησης ή δεν προσκομίζει έγγραφα που να επιβεβαιώνουν την αγορά του Προϊόντος.

maestrocasas.gr
TimberCabins

Η Timber Cabins χρησιμοποιεί τέσσερις κύριους τύπους cookies.

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, συμφωνείτε με τα απαραίτητα cookies. Μπορείτε επίσης να αποδεχτείτε τη χρήση άλλων cookies. Πολιτική απορρήτου